PRIVACY STATEMENT

Deze privacyverklaring is van toepassing op (het gebruik van) de diensten en de websites van Qualizorg. De diensten die Qualizorg verleent vindt u hier.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en onze dienstverlening. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy goed te beschermen. Wij gebruiken uw gegevens en de gegevens van uw patiënten uitsluitend om onze diensten te kunnen verzorgen en om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.

 

DIENSTEN

In het geval van de uitvoering van de diensten door Qualizorg is Qualizorg een verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Qualizorg verwerkt de persoonsgegevens en de onderzoeksresultaten in opdracht en ten behoeve van de opdrachtgevende zorgverlener / zorgorganisatie, etc. (bijvoorbeeld uw fysiotherapeut, ggz-instelling, huisarts of apotheek). Deze organisatie is in dat geval verwerkingsverantwoordelijke omdat deze u verzoekt deel te nemen aan een onderzoek / dataverzameling of deelneemt aan de Qualiview Bedrijfsvoeringstool, en bepaalt wat hij met de verzamelde data / onderzoeksresultaten doet (bijvoorbeeld of deze worden doorgezet naar derde partijen). Indien de (zorg)organisatie uw werkgever is en uw persoonsgegevens ook door Qualizorg worden verwerkt (bijvoorbeeld omdat u een behandelaar bent), dan is uw werkgever / organisatie ook verwerkingsverantwoordelijke. U kunt – voor zover het een verwerking betreft waar uw zorgorganisatie verwerkingsverantwoordelijke voor is – zich tot uw zorgverlener / zorgorganisatie wenden voor meer informatie over deze specifieke verwerking én voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene.

In die gevallen waarbij de (zorg)organisatie deelneemt aan de Qualiview Bedrijfsvoeringstool, kan het in incidentele gevallen zijn dat financiële gegevens te herleiden zijn naar natuurlijke personen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de (zorg)organisatie. Qualizorg zal alleen geaggregeerde gegevens gebruiken voor vergelijkingen tussen (zorg)organisaties.

Indien en voor zover Qualizorg zelf verwerkingsverantwoordelijke is, bijvoorbeeld in het geval van vervolg-enquêtes dan wel voor het gebruik van de website van Qualizorg of de algemene bedrijfsvoering, kunt u zich voor meer informatie en voor het uitoefenen van uw rechten wenden tot Qualizorg. In deze privacyverklaring is door Qualizorg aangegeven hoe zij met uw persoonsgegevens (zowel als verwerker en eventueel als verwerkingsverantwoordelijke) omgaat.

 

Gebruik diensten

Qualizorg verwerkt, verzamelt, beheert en beveiligt persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze klanten een veilige dienst en willen hun cliënten, medewerkers en/ of andere belanghebbenden op een dataveilige manier bedienen. Wij voldoen daarbij aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening en uitsluitend door degenen die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot de gegevens.

(Vrijwillige) verstrekking van persoonsgegevens
Op basis van de verleende toestemming aan uw zorgorganisatie, wordt u door Qualizorg bijvoorbeeld uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek of ontvangt Qualizorg uw gegevens waarvoor u toestemming heeft verleend. Als u besluit af te zien van deelname en dit bij Qualizorg aangeeft, dan zal hierover geen communicatie met uw zorgverlener plaatsvinden.

Ons gebruik van verzamelde gegevens en doel verwerking
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of indien u meewerkt aan een van onze onderzoeken en of dataverzamelingen, vragen we u (via uw zorgorganisatie) om persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring en de verwerkersovereenkomst die we met onze klanten sluiten. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren ten behoeve van onze klanten, om de van hun cliënten, medewerkers, of andere belanghebbenden verkregen (onderzoek)resultaten te kunnen verwerken en contact op te kunnen nemen met iedereen die ons contactformulier invult.

Rechtsgrond van de verwerking
Als cliënt / medewerkers / belanghebbende geeft u toestemming aan uw zorgverlener om uw gegevens door Qualizorg te laten verwerken. Indien u uw zorgverlener toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze diensten, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. U dient zich daarvoor tot uw zorgverlener te wenden. Dat laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het moment van intrekking echter onverlet.

Beveiligen en bewaren
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Qualizorg of die van een derde partij. Qualizorg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens van respondenten die wij verwerken in het kader van kwaliteitsonderzoeken worden in ieder geval niet langer bewaard dan 366 dagen. Binnen de GGZ geldt een uitzondering waarbij uw zorgverlener / zorgorganisatie de door bevraging verzamelde behandelinformatie (PROMS) langer kan bewaren voor het uitoefenen van het behandeltraject / en voldoen aan richtlijnen rondom behandeling en dossiervorming. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u (door tussenkomst van uw zorgverlener / organisatie in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke) daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met uw zorgverlener / zorgorganisatie hebben, als de wet dit van ons vraagt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op Qualizorg. In sommige gevallen verwerken derden uw persoonsgegevens in opdracht van Qualizorg. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de diensten van derden nodig zijn om de onderzoeken / dataverzamelingen te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan een hostingpartij die het digitale formulier host. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van Qualizorg worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij delen alleen gegevens met leveranciers van Qualizorg, onderzoeksbureaus, brancheverenigingen, etc. indien dit nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Qualizorg of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Uw privacyrechten
U heeft op basis van de AVG een aantal rechten die u bij de verwerkingsverantwoordelijke (zorgorganisatie) kunt uitoefenen. Deze rechten bestaan uit:

 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op vergetelheid (wissen van persoonsgegevens);
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het recht van bezwaar.

Qualizorg respecteert alle rechten van betrokkenen en zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is eventuele verzoeken tot uitoefening van die rechten door betrokkenen honoreren. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wilt u als cliënt van een zorgorganisatie één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op met uw zorgorganisatie.

Goed om te weten: binnen alle PREMS onderzoeken zijn na 30 dagen zijn uw persoonsgegevens verwerkt en verwijderd en/of onherleidbaar gemaakt. Voor de specifieke verwerkingen van ROMS en PROMS onderzoek verwijzen wij naar uw zorgorganisatie.

 

WEBSITE EN NIEUWSBRIEF

Indien u gegevens invult op onze website gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen. Daarnaast maken wij gebruik van “cookies’ op onze website. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Qualizorg is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop uw persoonsgegevens door andere partijen, websites en/of bronnen worden verwerkt. Wij raden u aan om in voorkomend geval de privacyverklaringen van die partijen goed door te lezen.

 

Gebruik website

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en andere vergelijkbare technologieën) om de website goed te laten functioneren en om informatie te verzamelen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om te analyseren hoe de websitebezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Qualizorg of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Rechtsgrond van de verwerking
Voor zover met de cookies die wij gebruiken persoonsgegevens worden verwerkt, geldt dat de verwerking daarvan geschiedt op basis van de verwerkingsgrondslag het “gerechtvaardigd belang”. De functionele en analytische cookies, die geen of geringe gevolgen hebben voor uw privacy, zijn namelijk nodig voor het optimaal functioneren en exploiteren van onze website.

Derden
De cookies die wij plaatsen zijn mogelijk afkomstig van derde partijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan cookies voor Google Analytics en Hotjar. Deze derde partijen hebben mogelijk toegang tot c.q. de beschikking over uw cookiegegevens, aangezien dit noodzakelijk is om het doeleinde van het gebruik van cookies te behalen.

Cookies op de website
In de onderstaande tabel is vermeld welke cookies op de website van Qualizorg gebruikt worden, waarvoor deze gebruikt worden en gedurende welke periode de hiermee verzamelde persoonsgegevens worden bewaard.

Naam cookie Functie/doel cookie Verval-/bewaartermijn cookie
Google Analytics
_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. 1 minuut
_gid Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

U kunt de cookies van Qualizorg te allen tijde verwijderen of blokkeren. Onderstaande links beschrijven per browser hoe cookies geblokkeerd of verwijderd kunnen worden:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari

Externe links
De website van Qualizorg bevat links naar andere externe websites. Dit privacy statement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te verwijzen. Qualizorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Aanpassen / uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Uw privacyrechten
Door middel van onze cookies worden mogelijk persoonsgegevens verwerkt. Datzelfde geldt voor het gebruik van de nieuwsbrief. Ten aanzien van deze cookies en onze nieuwsbrief, heeft u op basis van de AVG mogelijk een aantal rechten die u bij Qualizorg kunt uitoefenen. Deze rechten bestaan uit:

 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op vergetelheid (wissen van persoonsgegevens);
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het recht van bezwaar.

Qualizorg respecteert alle rechten van betrokkenen en zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is eventuele verzoeken tot uitoefening van die rechten door betrokkenen honoreren. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren. U kunt uw verzoek per e-mail zenden aan Qualizorg naar: avg@qualizorg.nl. Of per post naar Qualizorg B.V., t.a.v. de heer Dupuits, 7421 ZC Deventer . Wij kunnen, wanneer u een verzoek tot ons richt, vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

 

ALGEMEEN

Doorgifte landen buiten de EER
Qualizorg geeft geen gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Geautomatiseerde besluitvorming
De door u aangeleverde persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten en deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten en deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan ons privacybeleid en dit privacy statement voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy statement, om uw rechten uit te oefenen of indien u algemene vragen heeft over hoe wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met onze functionaris voor de gegevensbescherming opnemen.

Klachten
Heeft u een klacht over de manier waarop Qualizorg de persoonsgegevens verwerkt? Dan kunt u ook contact opnemen onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

 

Contactgegevens
Qualizorg B.V.
Maagdenburgstraat 22

7421 ZC Deventer
0570 – 820 219
avg@qualizorg.nl

Qualizorg B.V.
Hans Dupuits
Information Security Officer

Care for Perfomance
Gerard Versteeg
Functionaris Gegevensbescherming

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2020.